Jan Bijl Bloemenboetiek
  Home » Algemene Voorwaarden Mijn Account  |  Inhoud Winkelwagen  |  Afrekenen   
CategorieŽn
Boeket bladschikking
Boeket rozen
Boeket tulpen
Knuffels en Ballonnen
Kranzen
Valentijn
Boeketten
Bloemstukken
Rouwarrangementen->
Plantenarrangemeten
Zijdenarrangement
Boeket in vaas
Informatie
Verzenden en Retouren
Privacy van gegevens
Algemene Voorwaarden
Neem contact op
Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden
1. Algemeen\n1.1. In deze voorwaarden wordt DeBom.net Computer V.O.F., gevestigd te Soest aan de Van Goyenlaan 29, 3764 XC, aangeduid als DeBom.net Computers en haar contractspartner als afnemer.\n1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met DeBom.net Computers.\n1.3. Naast deze algemene voorwaarden kan DeBom.net Computers aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.\n1.4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden DeBom.net Computers heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.\n\n2. Offertes\n2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.\n2.2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van DeBom.net Computers zijn geen offerte.\n\n3. Totstandkoming van de overeenkomst\n3.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht van DeBom.net Computers op haalbaarheid is beoordeeld. DeBom.net Computers heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.\n\n4. Afbeeldingen\n4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.\n4.2. Alle door of in opdracht van DeBom.net Computers gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van DeBom.net Computers en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.\n4.3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan DeBom.net Computers te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van DeBom.net Computers van Ä 453,78 per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.\n\n5. Prijzen\n5.1. De zaken van DeBom.net Computers worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van DeBom.net Computers. De diensten van DeBom.net Computers worden verricht tegen de prijs die DeBom.net Computers na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.\n5.2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.\n\n6. Verzending/aflevering\n6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt DeBom.net Computers de wijze van verzending. In geval DeBom.net Computers de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van DeBom.net Computers. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.\n6.2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.\n6.3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door DeBom.net Computers op te geven opslagplaats, heeft DeBom.net Computers het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan DeBom.net Computers toekomende rechten.\n\n7. Leveringstermijnen\n7.1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van DeBom.net Computers.\n7.2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.\n7.3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat DeBom.net Computers na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij DeBom.net Computers een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtigingen na te komen.\n7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens DeBom.net Computers. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van DeBom.net Computers of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.\n\n8. Zichtzendingen\n8.1. De door DeBom.net Computers afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door DeBom.net Computers aan te geven doeleinden, wanneer DeBom.net Computers dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.\n8.2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door DeBom.net Computers op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin DeBom.net Computers deze zaken aan de afnemer afleverde.\n9. Betaling\n9.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval DeBom.net Computers een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.\n9.2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.\n9.3. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan DeBom.net Computers verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.\n9.4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en DeBom.net Computers tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan DeBom.net Computers te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 113,45 per factuur.\n9.5. Niet tijdige betaling geeft DeBom.net Computers het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.\n9.6. DeBom.net Computers is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door DeBom.net Computers te verrichten prestaties, een en ander op een door DeBom.net Computers aan te geven wijze.\n9.7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.\n9.8. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.\n9.9. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. DeBom.net Computers garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.\n9.10. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.\n9.11. DeBom.net Computers staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.\n10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht\n10.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door DeBom.net Computers uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.\n10.2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van DeBom.net Computers de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderzins te bezwaren.\n10.3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van DeBom.net Computers de zaken aan DeBom.net Computers ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan DeBom.net Computers of aan de door DeBom.net Computers aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.\n10.4. DeBom.net Computers verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtigingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van DeBom.net Computers ten behoeve van andere aanspraken die DeBom.net Computers op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van DeBom.net Computers zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van Ä 453,78 voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.\n10.5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van DeBom.net Computers tot volledige voldoening van al hetgeen DeBom.net Computers van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.\n\n11. Reclames\n11.1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan DeBom.net Computers kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt DeBom.net Computers geacht haar verplichtigingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.\n11.2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.\n11.3. Indien een reclame door DeBom.net Computers gegrond wordt bevonden, heeft DeBom.net Computers het recht te harer keuze: A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan DeBom.net Computers worden afgegeven; C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.\n11.4. De afnemer dient in een voorkomend geval DeBom.net Computers onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.\n11.5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. DeBom.net Computers aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door DeBom.net Computers op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin DeBom.net Computers deze zaken aan de afnemer afleverde.\n11.6. Software waarvan het zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.\n\n12. Garantie\n12.1. DeBom.net Computers staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.\n12.2 Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt 2 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.\n12.3. Indien de afnemer aan DeBom.net Computers een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van DeBom.net Computers. De afnemer zal alsdan DeBom.net Computers vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.\n12.4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan DeBom.net Computers verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van DeBom.net Computers zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.\n12.5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.) geeft DeBom.net Computers garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.\n12.6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door DeBom.net Computers op te geven adres.\n12.7. Voor zaken met een door andere dan DeBom.net Computers bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.\n12.8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:\n\tA: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd\n\tB: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens DeBom.net Computers zijn verricht.\n\tC: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.\n\tD: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.\n\tE: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.\n\tF: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.\n\n13. Handelsmerk\n13.1. De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door DeBom.net Computers afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.\n14. Aansprakelijkheidsbeperking\n14.1. DeBom.net Computers, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.\n14.2. Onverminderd het vorenstaande is DeBom.net Computers in ieder geval nimmer aansprakelijk:\n\tA: wegens niet, of niet tijdige levering;\n\tB: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.\n\tC: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;\n\tD: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderzins onvakkundig gebruikt;\n\tE: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in DeBom.net Computers bedrijfsruimte bevinden;\n\tF: voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;\n\tH: voor schade veroorzaakt door geleverde software;\n\tI: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;\n\tJ: voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.\n14.3. Indien DeBom.net Computers in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt DeBom.net Computers slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.\n14.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is DeBom.net Computers nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.\n14.5. De afnemer zal DeBom.net Computers vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens DeBom.net Computers.\n14.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DeBom.net Computers of haar leidinggevende ondergeschikten.\n15. Niet-toerekenbare tekortkomingen\n15.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door DeBom.net Computers niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan DeBom.net Computers niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor DeBom.net Computers als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).\n15.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van DeBom.net Computers alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door DeBom.net Computers redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.\n15.3. DeBom.net Computers heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtigingen op te schorten. DeBom.net Computers is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DeBom.net Computers gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. DeBom.net Computers behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.\n15.4. DeBom.net Computers heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.\n16. Ontbinding\n16.1. Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens DeBom.net Computers niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die DeBom.net Computers te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.\n16.2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft DeBom.net Computers het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.\n16.3. DeBom.net Computers is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.\n16.4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst DeBom.net Computers schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtigingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.\n16.5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtigingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtigingen.\n16.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door DeBom.net Computers verrichte prestaties, en heeft DeBom.net Computers onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.\n\n17. Consumentenkoop\n17.1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art.4 lid 1 (voorzover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding uitsluit); art.7 lid 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art.9 leden 7 en 8; art.14 lid 2 sub g; art.16 lid 2 (voorzover het de bevoegdheid van DeBom.net Computers tot ontbinding betreft); art.18 lid 2 (wordt aangevuld met: De afnemer heeft het recht om binnen een maand nadat DeBom.net Computers zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.).\n18. Toepasselijk recht/bevoegde rechter\n18.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.\n18.2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen DeBom.net Computers en afnemer, tenzij DeBom.net Computers er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.\n19. Terugname\n\nDeBom.net Computers V.O.F.\nVan Goyenlaan 29\n3764 XC Soest\n Telefoon: 035 - 54 32 786\n Fax: 0842 - 333 1234\n\n Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort, onder no. #########.\n© 2000 - 2003 DeBom.net Computers Nederland\n
Ga verder
Winkelwagen meer
0 voorwerpen
Bestsellers
01.Boeket bladschikking [wit]
02.Gemengd boeket rood
03.Gemengd boeket bont
04.Gemengd boeket oranje
05.Rode rozen klein
06.Gemengd boeket rose
07.Wit boeket in vaas
08.Bladschikking rood
09.Glazen vaas phalaenopsis p/m 30cm
10.Bloemstuk wit

Copyright © 2007 Computer Internet Service